QR-кодты сайтқа орналастыру

Төмендегі кодты сайтыңызға қойсаңыз, сайтыңыздың әр бетінен (сол беттің сілтемесі бар) qr-кодты сурет шығып тұратын болады.

  1. <script type="text/javascript">
  2.   thisURL = document.URL;
  3.   strwrite =
  4.   "<img src='https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chs=250x250&choe=UTF-8&chld=L|4&chl="
  5.    + thisURL + "' width='250' height='250' alt='Qr-кодпен көру' />";
  6.   document.write( strwrite );
  7.   </script>
ҰНАТУ (3)